Sortiment
  • Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, toto je aktuálně platný nákupní řád

Tento nákupní řád byl vydán dne 21.července.2010 a je platný do odvolání nebo okamžiku vydání nového nákupního řádu. Aktuální a platné znění nákupního řádu je vždy veřejně k dispozici právě zde, nebo na požádání v naší kamenné prodejně.

Provozovatel internetového obchodu je společnost ELKOM P.P. s.r.o., se sídlem Praha 5, Hlubočepy, Kosořská 130/3, Ič: 25744798

Vytvoření objednávky
Kupní smlouva na jejímž základě je realizována učiněná objednávka a následný prodej zboží kupujícímu, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky prodávajícímu a je od okamžiku vytvoření po převzetí objednaného zboží kupujícím považována za závaznou pro obě smluvní strany. Za podstatné podmínky takto vytvořené kupní smlouvy se považuje celý obsah objednávky - přesná specifikace vybraného zboží a objednaného počtu kusů, jednotková i celková cena objednaného zboží, zvolený způsob dopravy včetně její ceny, doručovací adresa i veškeré kontaktní údaje zákazníka a samozřejmě také termín doručení objednaného zboží k zákazníkovi. Takto specifikovaná objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany v okamžiku přijetí systémem elektronického obchodu o němž jsou prodávající i kupující vyrozuměni elektronickým potvrzením o přijetí objednávky a přidělením jednoznačného identifikačního čísla objednávky.

Storno vytvořené objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího:
Protože vytvořená objednávka je pro obě smluvní strany závazná není možno objednávku pouze jednostranně ze strany kupujícího bez objektivních důvodů vypovědět. Kupující má však právo kdykoliv před odebráním objednaného zboží prodávajícího o storno vytvořené objednávky požádat. V souvislosti s plněním objednávky však již mohly prodávajícímu vzniknout objektivní a prokazatelně vynaložené náklady zejména balení a expedice včetně marné dopravy zboží k zákazníkovi, poplatky za přepravu zboží od dodavatele k prodávajícímu, storno poplatek který po naší společnosti požadují naši dodavatelé - obvykle 10% z ceny zboží (laků), skladné a podobné výdaje] a bez uhrazení objednaného zboží i případné dopravy tak prodávajícímu vzniká škoda, kterou je kupující povinen na žádost prodávajícího uhradit (upozorňujeme na skutečnost, že uhrazení takto vzniklé škody může být i exekučně vymáháno). Za objektivní důvody k jednostrannému stornu objednávky ze strany kupujícího je považováno zejména nedodání zboží prodávajícím ve sjednaném termínu apod., vždy je však třeba dohody obou smluvních stran.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Storno objednávky je možné zejména pokud objednané zboží je dlouhodobě skladově nedostupné nebo se již nevyrábí, prodávající není z objektivních důvodů schopen v dohodnutém termínu zboží zajistit, zboží se v požadovaném provedení již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena v neprospěch prodávajícího apod. Také v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí v zadání identifikačních údajů zákazníka může být plnění objednávky až do doby věrohodného ověření údajů buď dočasně pozastaveno nebo v krajním případě i bez jakékoli náhrady může být objednávka i stornována. V případě, že tato nepředvídatelná situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem vyrozumění o tomto stavu a případné dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Odstoupení od kupní smlouvy
(platí pouze pro bezkontaktní způsob prodeje)
V souladu se zákonem č. 367/2000sb. o bezkontaktním způsobu prodeje, máte jako koncový zákazník pokud nenakupujete na IČO zákonné právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dní od převzetí zboží a to i bez uvedení důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této zákonné lhůtě, jste však povinni současně dodržet určité podmínky.
Písemně nás informujte, že na základě zákona č. 367/2000sb. využíváte svého práva odstoupit od kupní smlouvy. Současně prosím uveďte číslo nákupního dokladu (Faktury) případně číslo objednávky, aby jsme měli s předstihem veškeré informace pro kladné vyřízení Vaší žádosti. Velmi se tím urychlí celý proces.
Vrácené zboží musí být pro kladné vyřízení vráceno v původním a nepoškozeném obalu.
Vrácené zboží nesmí být použité nebo nést jakékoli známky užívání.
Vrácené zboží nesmí být jakkoliv poškozené.
Vrácené zboží musí být kompletní, tak jak bylo dodáno (tedy včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd., získaných dárků za nákup, apod.).
Vrácené zboží musi být vráceno společně s originálním dokladem o koupi zboží.
Vrácené zboží musi být ve stavu aby bylo schopno dalšího prodeje jako nové a nepoužité.
Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a nebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování barev či opotřebování zboží, či obalu zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.
Zboží posílejte zpět na naši adresu kamenné prodejny, kterou naleznete v kontaktech tohoto e-shopu (ELKOMPP s.r.o., Smečenská 1026 - 27204 Kladno), pokud možno doporučeně s dodejkou a pojištěné nejméně v hodnotě posílaného zboží, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
Upozorňujeme zákazníky, že doporučeně neznamená na dobírku!!! Jakákoliv nevyžádaná dobírková pošta nebude přebrána a Vy tím riskujete, že tak promarníte zákonnou lhůtu na vrácení zboží.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží neprodleně (max. do 30 dnů) zašleme složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet v okamžiku kdy ho fyzicky obdržíme a posoudíme oprávněnost Vašeho požadavku jako relevantní. V případě nedodání kompletního zboží, nebo jiného porušení výše uvedených podmínek se termín vyřízení posouvá do doby dodání chybějících částí vráceného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek v zákonné lhůtě 14 dnů od Vašeho fyzického převzetí zboží, nebudeme Vaše odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží bude na náklady zákazníka vráceno zpět.
Upozorňujeme zákazníky, že odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího mimo zákonnou lhůtu např. z důvodu špatně uvedeného obrázku, jiného barevného provedení proti obrázku, aktuální skladové nedostupnosti vybraného dárku apod. není možné. Vyhrazujeme si také možnost vzniku tiskové chyby na našich stránkách. Závazná je vždy pouze dodávka zboží, které si zákazník objednal a potvrdil.Odstoupení od kupní smlouvy dle zákona č. 367/2000sb. taktéž není možné v případě osobního převzetí zboží v provozovně prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy se ve všech ostatních případech plně řídí občanským zákoníkem č. 367/2000sb. v platném znění vyjma nákupu na IČO, kde se veškeré podmínky prodeje upravují obchodním zákoníkem č. 513/1991sb.

Dodací podmínky
Dodávky objednaného zboží podle dispozic potvrzené objednávky jsou realizovány vždy dle aktuální skladové dostupnosti vybraného zboží a provozních možností prodávajícího. Barvy laky a ostatní zboží je expedováno vždy v co nejkratším možném termínu, ve většině případů ještě v den uskutečnění objednávky, naše obvyklá expediční lhůta je v rozmezí od 24 hodin do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Ve výjimečných případech však může být dodací lhůta i delší, vždy je však kupující na tuto skutečnost předem upozorněn s možností řešení situace. Za splněnou dodávku se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Součástí dodávky však není případná instalace zboží. Dopravu na adresu určení zajišťuje na náklady kupujícího prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod k použití výrobku (je-li třeba) a záruční list (není-li přiložen, platí jako záruční list daňový doklad). Rozvoz zboží je zajištěn po celé České republice prostřednictvím přepravní služby České Pošty a PPL, na území Slovenské republiky máme zajištěn rozvoz prostřednictvím PPL a jejich případných smluvních partnerů. Náklady na dopravu zboží jsou rozlišeny podle zvoleného způsobu dopravy a jsou podrobně rozepsány v sekci doprava a platby. Místo a způsob dodání si volí zákazník sám dle svých dispozic.

Vždy respektujeme plné soukromí našich zákazníků. Abychom vám však mohli nabídnout hodnotné služby a dodat objednané zboží, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Takto získaná data maximálně chráníme před jakýmkoliv zneužitím. Vaše osobní data jsou bezpečně uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle § 11 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Provozovatel internetového obchodu ELKOMPP s.r.o. prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy jež získá od svých zákazníků, nesdělí za úplatu ani bez ní třetím osobám vyjma našim obchodním partnerům, kteří tyto data potřebují k vyřízení objednávky (přepravce, banka, atp.). Získaná data slouží výhradně pro účely uzavření obchodního vztahu mezi zákazníkem a společností ELKOMPP s.r.o.. Firma může též data využít k interním statistickým účelům nebo pro vlastní marketingovou strategii.

Přístup všech registrovaných zákazníků do obchodu barvy-osmo.cz za účelem vytvoření objednávek a koupě barev je chráněn unikátním přístupovým jménem a heslem, které si osobně vytvořil a zná pouze tento registrovaný zákazník. Proto Vás tímto žádáme o opatrnost při nakládání s těmito citlivými údaji, nenechávejte toto přístupové jméno nebo heslo volně přístupné ostatním osobám. Mohlo by tím dojít k jejich prozrazení a následně ke zneužití Vašich registračních údajů, případně jiným škodám. Za případné zneužití přístupového jména nebo hesla mimo náš dosah provozovatel internetového obchodu barvy-osmo.cz nenese žádnou zodpovědnost.

V případě nejasností nás kontaktujte v pracovní době na našem telefonu +420 312 240 360, mimo pracovní dobu použijte e-mail info@barvy-osmo.cz